Tájékozódás több forrásból

Timár Borbála – Digitális Gyermekvédelmi Stratégia

11. - 12. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A Digitális Jólét Program (DJP) keretében elkészült Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának (DGYS) célja, hogy megvédjük gyermekeinket az internet káros tartalmaitól és módszereitől, a kockázataitól, valamint felkészítsük őket, a szüleiket, a tanáraikat a tudatos és értékteremtő internethasználatra.
A DGYS Digitális Káprázatok tananyagainak célja a digitális médiaműveltség (médiaintelligencia) fejlesztése, a digitális eszközökkel támogatott oktatás lehetőségének biztosításával. Az óratervek 2-4 tanórás tematikus egységeket alkotnak, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy támogassák ráépülő oktatási projektek megvalósulását.
Az IA Tájékozódás több forrásból témakör három tanórájának elvégzésével megvalósul a projektre való felkészülés, ezen felül a tanár döntése alapján további 2-4 óra szánható a projekt megvalósítására és értékelésére.
 
A témakör célja a tanulók azon képességeinek fejlesztése, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tisztában legyenek az információ-és tartalomszolgáltató források megbízhatóságának (igazmondás és torzítás) a problémájával, ismerjék a médiatartalmak és tartalomszolgáltatók hitelessége alapszintű kontrolljának eszközeit, ismerjék a tényellenőrzés (fact checking) alapvető módszereit, valamint ismerjék fel a bizonyítékokon alapuló érvelést. 
 
Projekttémák:
 
A.) Kutatás: Média-esettanulmány készítése egy aktuális témáról több forrásból származó cikkek feldolgozásával.
B.) Kreatív: Prezentáció, honlap vagy kisfilm (vlog) készítése az információs szűrőbuborék – jelenségről, és a szűrőbuborékból történő kitörés lehetőségeiről.
 
Tantárgyak köre
  • Mozgóképkultúra és médiaismeret 
  • Magyar nyelv és Irodalom
Tartalmi követelmények
  • Mozgóképkultúra és médiaismeret: kerettantervi követelmények – A média társadalmi szerepe, használata; Tömegkommunikáció, nyilvánosság, hálózati nyilvánosság; Az új média formái, Médiareprezentáció
  • Magyar nyelv és irodalom: kerettantervi követelmények – Kommunikáció; Szövegalkotás; Nyelv és társadalom: a tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom nyelvhasználatra gyakorolt hatásának megfigyelése.

Fejlesztési cél

Szükséges készségek

  • Szövegértési és szövegalkotási készségek
  • A média társadalmi funkcióinak, a sajtóműfajoknak az ismerete.

Tanulási célok/tanulási eredmények

  • Interakció digitális technológiákon keresztül.
  • Digitális tartalmak értelmezése, létrehozása.
  • Az új média jelenségeinek megismerése, tudatos, kritikus információfogyasztás.

Eszközigény

Technológia - Hardver
BYOD, lehetőség szerint minél több tanulói okoseszköz. A projekt készítéséhez szükség szerint tanulócsoportonként egy laptop vagy asztali számítógép.


Technológia - Szoftver
A tananyagegységben megjelölt alkalmazások: Google Űrlapok, QR-Code generator, Lino, Google Drive, Google Diák, AnswerGarden LearningApps, scrumblr, Drive Uploader, Gmail, böngésző.

Internetes források, alkalmazások

Közgyűjteményi tartalmak

A Digitális Káprázatok 12 digitális tananyag-egysége.