Maroknyi eszköztár – Okostelefon és kommunikáció a 21. században (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum)

Elek Ágnes, Nagy Anikó, Skublics Mária (múzeumpedagógus)

5. - 8. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

Ma már egyetlen eszközben, a tenyérnyi méretű okostelefonban megtaláljuk mindazokat az eszközöket, technikákat, melyekhez néhány évtizeddel ezelőtt még külön tárgyakat, eszközöket használtunk, például a telefont, televíziót, fényképezőgépet, rádiót, írógépet, távírót, számítógépet.

A tanulók tanári prezentáció során, valamint csoportokra bontva, könyvtári és internetes források kutatásával ismerkednek meg az információ kódolásának, tárolásának, közvetítésének lehetőségeivel, az információ áramlásának technikai vívmányaival és ezeknek az eszközöknek a fejlődéstörténetével, a mindennapi kommunikációban betöltött szerepével.

Az okostelefonokban megjelenő, különböző programokkal, eszközökkel, alkalmazásokkal (például: telefon, számítógép, fényképezőgép, rádió, televízió, írógép és távíró) foglalkozó csoportok az adott tárgyat bemutató (akár kódolt) leírást vagy prezentációt készítenek. Mindezeket megismerve foglalkoznak a technikai eszközök használatából fakadó etikai, illemtani kérdésekkel is, melynek eredményeit egy-egy általuk tervezett digitális formátumban (például plakát, prezentáció, videó, honlap, alkalmazás stb.) mutatják be társaik számára.

Fejlesztési cél

(A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról és az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről alapján.)

Fejlesztési célok:

 • Felelősségtudat elmélyítése, önálló gondolkodásra és felelős életvitelre történő felkészülés segítése
 • Az együttérzés, a segítőkészség, a megértés, az elfogadás megalapozása és fejlesztése
 • Jeles magyar tudósok, feltalálók, munkásságának megismerése
 • Kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztése
 • A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítása
 • A tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások megismerése, alkalmazása
 • Érzelmek hiteles kifejezésének, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésének, valamint a kölcsönös elfogadás képességének fejlesztése
 • Az önismeret, a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló képesség fejlesztése
 • Mások helyzetébe történő beleélés képessége
 • A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása
 • Környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás kialakítása
 • Rövid és hosszú távú célok, valamint az erőforrások kapcsolatának, az egyéni és közösségi érdekek összefüggésének világos látása
 • Médiatudatosságra nevelés
 • Az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása
 • Megismerkedés a média működésével és hatásmechanizmusaival
 • A könyvtári és más információforrások, az előzetes ismeretek és tapasztalatok helyes felhasználása
 • Együttműködés csoportban

Kompetenciafejlesztés:

 • A nyelvhasználat útján ismeretek szerzése és ismeretek gazdagítása, illetve új ismeretek, tudás létrehozásának képessége
 • Különböző típusú szövegek megkülönböztetése és felhasználása, továbbá információk keresésének, gyűjtésének, feldolgozásának és közvetítésének képessége
 • Segédeszközök használata, saját szóbeli és írásbeli érvek a helyzetnek megfelelő, etikus és meggyőző kifejezése
 • Tudásszerzésre, kreativitásra újításra való törekvés, kockázatvállalás
 • Hatékony és építő magatartás a társadalmi és szakmai életben
 • Információ keresés, gyűjtés, feldolgozás és közvetítés
 • Az információk, adatok hozzáértő és kritikai értékelése, rendszerezése és szelektálása, bemutatása
 • Logikus gondolkodás
 • Alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete
 • Természettudományos és műszaki műveltség alkalmazása a munkában és a hétköznapi életben
 • Nyitottság a műszaki megoldások és eredmények etikai vonatkozásai iránt, továbbá tisztelet a biztonság és a fenntarthatóság iránt
 • IKT által hozzáférhető közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használata
 • Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása
 • Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
 • Tudásra, kreativitásra, újításra való törekvés és kockázatvállalás
 • Tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, feladatok megosztása, elemzés, értékelés
 • Kulturális örökség tudatosítása
 • Saját nézőpont összevetése mások véleményével
 • A különböző tantárgyakban megszerzett tudás kombinálása
 • A mindennapi élet és a megadott tantárgyak közötti gyakorlati kapcsolat meglátása
 • A saját tanulási igények felismerése és nyomon követése
 • Megfelelő és eredményes együttműködés másokkal
 • Feladatok közvetlen felügyelet nélküli meghatározása, rangsorolása és végrehajtása.
 • Az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése

21. századi készségek

Tanulási és innovációs készségek

Kreativitás és innováció

 • Eredetiség és találékonyság demonstrálása a munkában
 • Új ötletek felvetése, megvalósítása és másokkal való megosztása
 • Nyitottság és fogékonyság az újszerű és sokoldalú megközelítésekre
 • Kreatív hozzájárulás, kézzelfogható és hasznos közreműködés az innovatív területen

Kritikus gondolkodás és problémamegoldás

 • Gyakorlottság a világos érvelés megértésében
 • Döntési, választási képesség összetett feladatokban
 • Rendszerek közötti összefüggések megértése
 • Célravezető, tisztázó kérdések megfogalmazása egy adott probléma jobb megoldása érdekében
 • Az információ rendszerezése, elemzése, szintetizálása a problémamegoldásban, kérdések megválaszolásában

Kommunikáció és együttműködés

 • Gondolatok, ötletek világos, hatékony kifejtése szóban és írásban
 • Hatékony munkavégzés képessége különböző munkacsoportokkal
 • Rugalmasság és segítőkészség, a szükséges kompromisszumokra való hajlandóság a közös célok elérése érdekében
 • Felelősségvállalás az együttműködésben végzett munka eredményessége érdekében

Információs, média és technológiai készségek

Információs műveltség

 • Az információhoz való hatékony és eredményes hozzáférés, az információ kritikus és kompetens értékelése, kreatív és szakszerű alkalmazása a kérdéses területen vagy problémakörben
 • Az információhoz való hozzáférést érintő etikai és jogi kérdések megértésére való törekvés

Médiaműveltség

 • A médiaüzenetek létrehozásának, céljának, eszközeinek, jellegzetességeinek és hagyományainak megértése
 • Annak elemzése, hogy az egyes egyének miért értelmezik különbözőképpen a médiaüzeneteket, hogyan közvetíti/hallgatja el a média a különböző értékeket és nézőpontokat, és hogyan befolyásolja az emberek vélekedését és a viselkedésmódját
 • Az információhoz való hozzáférés körüli etikai, jogi kérdések megértésére való képesség

IKT (Információ, kommunikáció, technológia)

 • A digitális technológia, kommunikációs eszközök és/vagy hálózatok hatékony alkalmazása az információ elérésére, kezelésére, értékelésére és létrehozása a tudásalapú gazdaságban
 • A technológia eszközként való alkalmazása az információ felkutatásában, szervezésében, értékelésében, közvetítésében és az információhoz való hozzáférés körüli etikai, jogi kérdések megértésére való képesség

Életmód és karrier készségek

Rugalmasság és alkalmazkodó készség

 • Alkalmazkodás a különféle szabályokhoz és felelősségekhez
 • Eredményes munkavégzés nem egyértelmű, változó prioritások mellett is

Kezdeményezés és önirányítás

 • Önmegfigyelési készség a tanulási folyamat nyomon követésére, a saját tanulási igények azonosítására
 • Túllépés az alapvető készségek és/vagy tananyag elsajátításán, saját tanulásunk és lehetőségeink felfedezése és kiterjesztése a szakértelem megszerzése érdekében
 • A készségek folyamatos fejlesztésére, a professzionális szint elérésére irányuló kezdeményezés demonstrálása
 • Feladatok meghatározása, rangsorolása, végrehajtása közvetlen felügyelet nélkül
 • Hatékony időgazdálkodás, a munkaterhelés menedzselése

Társadalmi és kultúrák közötti készségek

 • Eredményes és megfelelő munka másokkal
 • Kulturális különbségek áthidalása és különböző perspektívák felhasználása az innováció és a munka minőségének javulásáért

Produktivitás és számonkérhetőség

 • Magas szintű követelmények és célok felállítása a minőségi munka határidőre való elvégzése érdekében
 • Szorgalom és pozitív munkamorál demonstrálása (pontosság és megbízhatóság)

Vezetés és felelősségvállalás

 • Becsületesség és etikus viselkedésmód demonstrálása
 • Felelősségvállalás a nagyobb közösség érdekében

Eszközigény

Hardver: 

Technológia – Hardver (iskolai munka során)

 • laptop/számítógép,
 • okostelefon,
 • digitális fényképezőgép,
 • interaktív tábla,
 • projektor,
 • prezentőr,
 • projektmunkára alkalmas helyszín

A múzeum tudja biztosítani a múzeumi foglalkozás során

 • digitális fényképezőgép
 • projektor
 • szkenner
 • írásvetítő
 • projektmunkára alkalmas helyszín

BYOD

 • okostelefon
 • tablet
 • fényképezőgép
 • laptop

Szoftver:

 • MS Office programcsomag,  
 • képrögzítő, hang- és videórögzítő szoftver,
 • web2-es alkalmazások (például: listakészítő, online grafikai program, infografikakészítő program, szófelhő készítő)