Internet – függőségek

Timár Borbála – Digitális Gyermekvédelmi Stratégia

9. - 10. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A Digitális Jólét Program (DJP) keretében elkészült Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának (DGYS) célja, hogy megvédjük gyermekeinket az internet káros tartalmaitól és módszereitől, a kockázataitól, valamint felkészítsük őket, a szüleiket, a tanáraikat a tudatos és értékteremtő internethasználatra.
A DGYS Digitális Káprázatok tananyagainak célja a digitális médiaműveltség (médiaintelligencia) fejlesztése, a digitális eszközökkel támogatott oktatás lehetőségének biztosításával. Az óratervek 2-4 tanórás tematikus egységeket alkotnak, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy támogassák ráépülő oktatási projektek megvalósulását.
 
A IIB Internet-függőségek témakör három tanórájának elvégzésével megvalósul a projektre való felkészülés, ezen felül a tanár döntése alapján további 2-4 óra szánható a projekt megvalósítására és értékelésére. A tananyaghoz egy kutatási és egy kreatív projektet javaslunk, amelyek közül választani lehet.
 
A témakör célja azoknak a képességeknek a fejlesztése, amelyek birtokában a tanuló tudatosítja az eltúlzott vagy mértéktelen online jelenlét személyiségromboló kockázatait, az internetfüggőséget, az attól való állandó félelmet, hogy lemarad valami lényegesről, az önbecsülés zavarait jelző like-függőséget, az online játékfüggőséget -, valamint képes mindezt saját magára is vonatkoztatni. Ugyanakkor tisztában van az internet közösségépítő, diskurzusteremtő, demokratikus lehetőségeivel, a helyes médiahasználat jelentőségével, a tudatos döntések meghozatalához szükséges információszerzés lehetőségeivel.
 
 
Projekttémák:
 
A.) Kutatás: FOMO-teszt kitöltetése majd miniinterjú néhány résztvevővel, az eredmények összefoglalása, prezentációja.
B.) Kreatív: A diákok online környezetében egy „élő” kísérletet folytatnak, lájkgyűjtés, lájkvadászat témakörben, a kísérlet eredményét értékelik, dokumentálják.
 

Tartalmi követelmények

  • Mozgóképkultúra és médiaismeret – kerettantervi kapcsolódás: A média társadalmi szerepe, használata; Médiahasználat, médiaetika; Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása.
  • Informatika - kerettantervi kapcsolódás: A „régi” és az „új” média használatának összehasonlítása; Az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajátosságai; Az internethasználat biztonságának problémái; A média törvényi szabályozása. A függőség kialakulásának megelőzése.
  • Etika - kerettantervi kapcsolódás: Szavak és tettek; Visszaélés a szólásszabadsággal; A technológia hatása az egyén és a közösségek életére, a technikai eszközöktől való függőség és ennek kialakulása.

Fejlesztési cél

Szükséges készségek

  • A digitális fordulat jelentőségének kommunikációtörténeti hátterének ismerete.
  • A média társadalmi háttere, funkciói ismerete.
  • Személyes élmények a közösségi média használatával kapcsolatban.

Tanulási célok/Tanulási eredmények

  • Interakció digitális technológiákon keresztül.
  • A magánélet, az egészség és a jólét védelme.
  • Az online jelenlét szabályozása.
  • Digitális tartalmak értelmezése, létrehozása.

Eszközigény

Technológia  – Hardver
BYOD, lehetőség szerint minél több saját okoseszköz, de legalább tanulócsoportonként egy okoseszköz, internet-hozzáférés. A projekt készítéséhez ezenkívül legalább tanulócsoportonként egy laptop vagy asztali számítógép.
Technológia – Szoftver
A tananyagegységben megjelölt alkalmazások: QR-Code generator, Lino, Google Drive, Photo Grid, Liner, DriveUploader, Socrative; hangrögzítési, filmezési, fotózási lehetőség, böngésző, esetleg képalakító alkalmazás.

Internetes források, alkalmazások
Digitális Káprázatok vonatkozó tananyaga: https://drive.google.com/drive/folders/1ekJprQNbnR3zlLZc-YULtvKsPiQwXHc4
Segédanyagok a FOMO-teszthez:

https://eduline.hu/felsooktatas/fomo_szindroma_betegseg_facebook_twitter_D56I6D 
http://www.mediapedagogia.hu/digitalis-fuggosegeink/ 
https://drive.google.com/file/d/1QdvugrcCXtNZhMmmBb1IMkpd0DhFu8rz/view?usp=sharing 

Közgyűjteményi tartalmak
A Digitális Káprázatok 12 digitális tananyag-egysége.