Népi kalendárium készítése (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)

Kustánné Hegyi Füstös Ilona (múzeumpedagógiai szaktanácsadó)

4. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A terv támpontként szolgál, alternatívákat kínál, melyeket minden pedagógus a saját lehetőségei és ötletei szerint tud módosítani és alkalmazni.

A paraszti élet rendjének összevetése a mai élet rendjével (vagy rendszertelenségével) a kalendárium nagyobb gazdasági egységeinek, jeles napjainak és ünnepköreinek tükrében történik a projekt során, kiragadva belőle egy adott időszak tipikus szokásait, melyek feldolgozása interaktív és produktív.

Az évkör időszakai közti összefüggések megláttatása a célunk, ami magában hordozza a kisebb egységek részletes és digitálisan kreatív kifejtésének lehetőségét a mai gyerekek szemlélete szerint.

A Skanzenben megjelenített korszakok műtárgyai, életterei, átélhető eseményei, népszokásai, népi mesterségei, a fotón, szövegesen és filmen dokumentált információi feldolgozhatóvá válnak a XXI. század infokommunikációs technológiáival. Ezzel folyamatossá, egymásra épülővé tudjuk tenni a diákok számára a múlt és a jelen eseményeit, életérzéseit, értékeit, miközben rávilágítunk, hogy a mai élet a régmúlt szerves következménye, így felelősek vagyunk utódaink magyarságtudatáért is.

Játékos, informatív eszközökkel tudatosítjuk, hogy a virtuális valóság és a kalendárium alapja is a kézzel fogható valóság és, hogy a dokumentálás és a kutatói tevékenység szórakoztató is lehet, ha személyessé tesszük akár az iskolában, akár a Skanzenben, vagy ha a digitálisan összekapcsolt mindkét helyszínen használják a tárgyi és elektronikus adatbázisokat, miközben saját eszközeikkel (mobil, táblagép, fényképezőgép, kamera, laptop) is tudnak gyűjtést, rendszerezést, adatbázis kutatást, természettudományos mérést, művészi alkotást létre hozni szoftverek, speciális applikációk segítségével.

Fejlesztési cél

Tanulási célok

 • Digitális tevékenységből kiindulva tárjuk fel a természetben és a társadalomban élő ember és az általa létrehozott környezet bonyolult összefonódását és kapcsolatrendszerét. A ház körüli hagyományos és kézműves technológiákat megismerik a tavaszhoz kapcsolódva.
 • Logikus gondolkodás fejlesztése történik az összefüggések ok, okozati viszonya által.
 • Vizuális, grafikai és auditív kifejezőképesség fejlesztését különböző eljárások kapcsán végzik.
 • Az idő és tér dimenziójának vizuális megjelenítése az absztrakt gondolkodás alkalmazásával történik.
 • A becslés, mérés elvégzéséhez és rögzítéséhez digitális eszközt használnak.
 • Terveik, elképzeléseik vizuális megjelenítésére ösztönözzük őket.
 • Forma-, és szimbólumérzék valamint kompozíciós képesség fejlesztése megy végbe.
 • A ritmusérzék fejlesztése a váltakozó időszakok és tevékenységek emberi megnyilvánulásai valamint a folklór elemek eljátszása által történik.
 • A médiatartalmak közötti választás tudatosságát fejlesztjük.
 • A munka és az ünneplés szokásvilágának megfigyelése, csoportosítása, összehasonlító elemzése vizuálisan, tevékenykedve, és verbálisan egészíti ki egymást.
 • Komponáló képességet fejlesztünk virtuális felületen és valós térben.
 • Tapasztalatszerzés a természetes környezet és az emberi környezet információi által a tavaszi mezőgazdasági munkákról és a barátság (komálás) közösségkovácsoló erejéről.
 • Közös értékek, szokások, hagyományok felfedezése, megértése, átültetése a jelenbe.
 • Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival, folyamatos kommunikáció, egyeztetés, kooperáció, a projekt munka keretein belül valósul meg.
 • A projekt célozza a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztését, valamint az erkölcsi nevelést.
 • A csoportmunka, kooperatív lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére.
 • Az információgyűjtés, önálló beszámolók készítése, digitális tananyagok használata a digitális kompetenciát fejleszti.
 • A népszokások szövegeinek, szokáscselekményeinek feldolgozása a nemzeti öntudat erősödését segíti.
 • A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet tölt be, a többi tantárggyal összhangban komplex művészeti szemléletre nevel.
 • A térbeli tájékozódást elősegítjük mind a virtuális valóságban, mind a Skanzen terepén.
 • A diák megtanulja értelmezni a tankönyvekben, és saját környezetében található vizuális közlő, eligazító jeleket.
 • Tudatosítjuk a saját és mások munkájának megbecsülését, a kultúra és a környezet fontosságát, az esztétikai és tapasztalati élmények iránti nyitottságot, törekvést az értékes és az értéktelen megkülönböztetésére.
 • A projekt eleget tesz a balesetmentes, önkiszolgáló szabadidőtöltésnek és játéknak is.

Eszközigény