Hullámok világa

Klacsákné Tóth Ágota

11. - 12. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A projekt célja, hogy a diákok átfogó képet kapjanak arról, hogyan befolyásolják életünket a különböző hullámok, sugárzások.

A tanulók csoportokban feladatlapok alapján fajtáik szerint átismétlik a tanult természeti folyamatokat, kísérletek, modellek segítségével azonosítják azokat a mindennapi életünkben tapasztalható jelenségekkel. Minden csoport négy jelenséget tanulmányoz, majd vizsgálatait megosztja más csoportokkal. A csoportok ezek után általános témát választanak, és átfogó szempontok alapján elemzik ismereteiket.

A projekt sokszínű feladatainak megoldását infokommunikációs eszközök támogatják, az egyes témák összegzéseit a csoportok digitális folyóiratban egyesítik.

Fejlesztési cél

Természettudományos kompetencia: Képes meghatározott szempontoknak megfelelően megtervezni és végrehajtani megfigyeléseket, kísérleteket, és azok eredményeiből reális és helyes következtetéseket levonni. Képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki műveltségét a tanulásban és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során.

Matematikai kompetencia: Képes megérteni egyes természeti és társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezt tudja alkalmazni a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet különböző területein is.

Digitális kompetencia: Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta lehetőségeket, a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában.

Hatékony önálló tanulás

Kritikai gondolkodás és problémamegoldás

Információs műveltség

Együttműködés

Eszközigény

Hardver: asztali számítógép vagy tanulói laptop vagy tablet, mobiltelefon

Szoftver: Microsoft Office

Alkalmazások: Linoit  Wakelet  Microsoft OneDrive   Office365   OneNote   Joomag   Canva   PHET szimulációk stb.