Ami az ablakon túl van – értékes környezetünk (Magyar Természettudományi Múzeum)

Dr. Medzihradszky Zsófia

5. - 8. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A projekt során a gyerekek rendszerezik környezet- és természetismereti tudásukat, egy adott földrajzi egységen (tágabb értelemben vett lakókörnyezetük) belül ember és társadalom, ember és természet összefüggésében jelenségalapúan vizsgálják, felfedezik, saját élmény alapján meghatározzák természeti értékeit, személyes kötődést alakítanak ki az őket körülvevő természettel. Megtanulják becsülni és szeretni környezetüket, ezt az élményt közzéteszik. A közzététel figyelemfelkeltő, vonzó, értéket bemutató, a digitális technikát alkalmazó módon történik.

Fejlesztési cél

Legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan gyerekek nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek okait, következtetéseket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket megfogalmazni, és életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. Ez a gondolkodásmód segít eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a világ megismerésének lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését szolgálja. A korábban megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti jelenségek megfigyelésének a képességét, fölkelti a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti igényt.

A természetben, illetve a tanulók közvetlen környezetében megfigyelhető, tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzése, kísérleti modellezése, az oksági összefüggések feltárása.

A project segít megalapozni azokat a megismerési képességeket, személyiségjegyeket, melyek birtokában a diákok elsajátítják a tanulás elemi módszereit, technikáit, átélhetik az ismeretszerzés örömét, a világ megismerésének szépségét.

A felnövekő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.

A természettudományok iránti természetes érdeklődés felkeltése.

Források megkeresése, célirányos adatgyűjtés, forráskritika. A tanulók képesek keresési irányokat, keresőszavakat definiálni, ezek segítségével forrásokat keresni az interneten, a kapott adatokat értékelni, a céloknak megfelelően rendezni, majd az eredményeket közzétehető, közérthető, digitális formába önteni.

Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, az olvasott anyag értelmezése, majd az eredmények szabatos és kifejezésgazdag összegzése, szövegalkotás. Vizuális elemek használata a szöveg alátámasztásához.

Csapatban való munkavégzés, egymásra való odafigyelés, egymás véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása, a közösség szerepe.

Fejlesztendő 21. századi készségek

Tanulási és innovációs készségek

Kreativitás és innováció

 • Eredetiség és találékonyság demonstrálása a munkában
 • Új ötletek felvetése, megvalósítása és másokkal való megosztása
 • Nyitottság és fogékonyság az újszerű és sokoldalú megközelítésekre
 • Kreatív hozzájárulás, kézzelfogható és hasznos közreműködés az innovatív területen

Kritikus gondolkodás és problémamegoldás

 • Gyakorlottság a világos érvelés megértésében
 • Döntési, választási képesség összetett feladatokban
 • Rendszerek közötti összefüggések megértése
 • Célravezető, tisztázó kérdések megfogalmazása egy adott probléma jobb megoldása érdekében
 • Az információ rendszerezése, elemzése, szintetizálása a problémamegoldásban, kérdések megválaszolásában

Kommunikáció és együttműködés

 • Gondolatok, ötletek világos, hatékony kifejtése szóban és írásban
 • Hatékony munkavégzés képessége különböző munkacsoportokkal
 • Rugalmasság és segítőkészség, a szükséges kompromisszumokra való hajlandóság a közös célok elérése érdekében
 • Felelősségvállalás az együttműködésben végzett munka eredményessége érdekében

Információs, média és technológiai készségek

Információs műveltség

 • Az információhoz való hatékony és eredményes hozzáférés, az információ kritikus és kompetens értékelése, kreatív és szakszerű alkalmazása a kérdéses területen vagy problémakörben
 • Az információhoz való hozzáférést érintő etikai és jogi kérdések megértésére való törekvés

Médiaműveltség

 • A médiaüzenetek létrehozásának, céljának, eszközeinek, jellegzetességeinek és hagyományainak megértése
 • Annak elemzése, hogy az egyes egyének miért értelmezik különbözőképpen a médiaüzeneteket, hogyan közvetíti/hallgatja el a média a különböző értékeket és nézőpontokat, és hogyan befolyásolja az emberek vélekedését és a viselkedésmódját
 • Az információhoz való hozzáférés körüli etikai, jogi kérdések megértésére való képesség

IKT (Információ, kommunikáció, technológia)

 • A digitális technológia, kommunikációs eszközök és/vagy hálózatok hatékony alkalmazása az információ elérésére, kezelésére, értékelésére és létrehozása a tudásalapú gazdaságban
 • A technológia eszközként való alkalmazása az információ felkutatásában, szervezésében, értékelésében, közvetítésében és az információhoz való hozzáférés körüli etikai, jogi kérdések megértésére való képesség

Eszközigény

Hardver: Laptop, tablet vagy okostelefon legalább csoportonként, interaktív tábla, projektor, mobil eszközök, gyors internetelérés
Szoftver: Szövegszerkesztő, táblázatszerkesztő, prezentáció készítő, képek, hangok és videók feldolgozására alkalmas grafikus szoftver